Our Recent Posts

Tags

Organic and Natural Expo Thailand 2017

ใครจะไปคิดว่างานเพาะปลูกการเกษตรจะมาเชื่อมโยงกับความสวยความงามอย่างเรื่องการดูแลผิวได้ ถ้ายังไม่หายข้องใจก็ลองทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์อันไม่คุ้นชินนี้ในงาน Organic and Natural Expo 2017 เมื่อวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

เกษตรอินทรีย์ (Organic) คืออะไร ?

การทำการเกษตรอินทรีย์คือการเพาะปลูกโดยปราศจากสารเคมี โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS) หรือ IFOAM ได้ให้ความหมายอย่างเป็นทางการไว้ว่า “เป็นระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่หลักการปรับปรุงดิน”

เกษ